I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Regulamin określa:

 • organizację kształcenia na odległość,
 • warunki rekrutacji i rejestracji uczestników,
 • sposób udostępniania uczestnikom materiałów dydaktycznych,
 • procedury sprawdzania przebiegu i efektów kształcenia uczestników,
 • warunki udostępnienia do wglądu ocenionych prac sprawdzających postępy w nauce.

2.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • organizatorze - należy przez to rozumieć placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą TARGET TRAINING - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin pod numerem WOś/I/4430/539/2011 z siedzibą przy ul. Świętego Mikołaja 6C, 71-799 Szczecin, REGON 811921057, NIP 955-149-63-49;
 • kształceniu na odległość – należy przez to rozumieć kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnych, w którym przekazywanie treści kształcenia oraz sprawdzanie przebiegu i efektów tego kształcenia odbywa się z wykorzystaniem technologii informatycznych (internetu, komputera, smartfonu, tableta, nośników elektronicznych, specjalnego oprogramowania zastosowanego na platformie edukacyjnej, etc.), realizowana w czasie rzeczywistym (na żywo) lub w formie asynchronicznej (bez stałego i bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się), udostępniona uczącemu się w formule zgodnej ze standardem SCORM, TinCan, lub innym standardem umożliwiającym kontrolę procesu kształcenia oraz pozyskiwania informacji zwrotnej o przyswojeniu wiedzy przez uczącego się;
 • kursie lub szkoleniu – należy przez to rozumieć pozaszkolną formę kształcenia prowadzoną przez organizatora zgodnie z przyjętym przez niego programem nauczania, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych;
 • konsultancie – należy przez to rozumieć osobę kierującą procesem dydaktycznym osoby uczącej się, zwanej dalej uczestnikiem kursu lub szkolenia, w tym poprzez:
  • udzielanie uczestnikowi kursu lub szkolenia pomocy w realizacji programu nauczania, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości;
  • wspomaganie uczestnika kursu lub szkolenia w stosowaniu technik komunikacyjnych oraz zapewnienie dostępu do odpowiednich materiałów i środków dydaktycznych;
  • prowadzenie, w miarę potrzeby, konsultacji zbiorowych i indywidualnych, w tym udzielanie porad przy użyciu platformy edukacyjnej;
  • systematyczne sprawdzanie i ocenianie postępów w nauce;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej pracy uczestnika kursu lub szkolenia.

II. Miejsce prowadzenia kształcenia na odległość

 • Miejscem prowadzenia kształcenia na odległość jest TARGET TRAINING w Szczecinie 71-637, ul. Teofila Firlika 20, lok. 5.

III. Warunki rekrutacji i rejestracji

 1. Kursy i szkolenia prowadzone w ramach kształcenia na odległość kierowane są do osób dorosłych.
 2. Nabór na kursy i szkolenia prowadzony jest w ciągu całego roku kalendarzowego.
 3. Osoba przystępująca do kursu lub szkolenia powinna mieć zapewniony swobodny dostęp do internetu, komputera (opcjonalnie: smartfonu, tableta), jak również posiadać podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera (urządzeń opcjonalnych) oraz korzystania z Internetu w zakresie: obsługi poczty elektronicznej, sprawnego posługiwanie się przeglądarkami internetowymi, wyszukiwania treści dostępnych on-line, wymiany plików.
 4. Warunkiem przystąpienia do kursu jest podpisanie umowy szkoleniowej według wzoru udostępnionego przez organizatora oraz wniesienie opłaty za kurs.
 5. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest zgłoszenie.
 6. Osoba zainteresowana podjęciem kształcenia na odległość kontaktuje się z organizatorem w sprawie przystąpienia do kursu lub szkolenia osobiście, telefonicznie (tel. 603 480 777), drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie serwisu www.target-training.pl lub za pomocą poczty internetowej (zakładka: Kontakt).
 7. Po ustaleniu z osobą zainteresowaną kursem lub szkoleniem warunków kształcenia organizator przesyła jej umowę szkoleniową lub kartę zgłoszenia.
 8. Osoba zainteresowana kursem lub szkoleniem odsyła do organizatora wypełnioną i podpisaną umowę szkoleniową lub kartę zgłoszenia oraz dokonuje płatności za kurs lub szkolenie.
 9. Po otrzymaniu umowy szkoleniowej (karty zgłoszenia) oraz płatności organizator zakłada dla uczestnika kursu lub szkolenia dokumentację przebiegu kształcenia na odległość, którą stanowią:
  • arkusz organizacji kształcenia,
  • program nauczania, który uczestnik realizuje w ramach kształcenia na odległość,
  • rejestr konsultacji indywidualnych i zbiorowych,
  • karta ocen uzyskanych na sprawdzianach i zaliczeniu końcowym,
  • teczka na oryginały ocenionych prac sprawdzających postępy w nauce.
 10. Organizator przesyła potwierdzenie rejestracji uczestnika kursu lub szkolenia (w postaci informacji e-maila) podając (w zależności od potrzeb) informacje dotyczące:
  • dostępu do platformy edukacyjnej (hasło i login),
  • programu nauczania, który będzie realizowany w ramach kursu lub szkolenia,
  • warunków korzystania z technik komunikacyjnych,
  • sposobu kontaktowania się z konsultantem,
  • terminu konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz warunków i form sprawdzania efektów kształcenia po zakończeniu określonego etapu lub całego okresu kształcenia (zaliczenia końcowego),
  • warunków udostępniania do wglądu ocenionych prac sprawdzających postępy uczestnika kursu lub szkolenia w nauce.
 11. Po otrzymaniu informacji określonych w ust. 9 uczestnik kursu lub szkolenia rozpoczyna kształcenie.

IV. Sposób udostępniania materiałów dydaktycznych

 1. Organizator kształcenia udostępnia uczestnikom kursu lub szkolenia materiały dydaktyczne, które:
  • zawierają usystematyzowane treści kształcenia,
  • wyjaśniają pojęcia kluczowe dla danego zakresu kształcenia,
  • wskazują materiały źródłowe,
  • zawierają instrukcje i komentarze wspomagające kształcenie na poszczególnych jego etapach,
  • zawierają pytania i ćwiczenia pozwalające uczestnikowi ocenić postępy w opanowaniu wiedzy i umiejętności,
  • wskazują odpowiednie techniki komunikacyjne i warunki posługiwania się nimi.
 2. Materiały dydaktyczne udostępniane są z wykorzystaniem platformy edukacyjnej umieszczonej na stronie internetowej www.kursy.target-training.pl

V. Zasady dokonywania opłat za pobieranie nauki w ramach kształcenia na odległość

 1. Opłata za kurs lub szkolenie powinna być uregulowania przed jego rozpoczęciem. W przypadkach, gdy cena kursu lub szkolenia przekracza wysokość 500,00 zł., organizator dopuszcza płatność w dwóch równych ramach (rata I płatna przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia, rata II płatna w ciągu 7 dni od dnia ukończeniu kursu lub szkolenia).
 2. Opłatę należy dokonać gotówką lub przelewem na konto organizatora: TARGET TRAINING, ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, numer rachunku 69 1050 1559 1000 0090 6840 8633.
 3. Jako dowód wniesienia opłaty organizator wydaje fakturę lub paragon fiskalny. Organizator nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

VI.  Procedury sprawdzania przebiegu i efektów kształcenia

 1. Jako metody sprawdzania efektów kształcenia przyjmuje się:
  • sprawdziany z poszczególnych tematów zajęć edukacyjnych (testy wiedzy),
  • zaliczenie końcowe (test wiedzy).
 2. Oceny indywidualnej uczestnika kursu lub szkolenia dokonuje konsultant na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów i zaliczenia końcowego.
 3. Sposób przeprowadzenia zaliczenia końcowego:
  • zaliczenie przeprowadza się w formie pisemnego testu wiedzy, złożonego z 30 zadań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią i dwoma dystraktorami,
  • zaliczenie uznaje się, jeśli zdający zaznaczył 100% prawidłowych odpowiedzi,
  • przy zaliczeniu stosuje się skalę: „zaliczył/a – nie zaliczył/a”,
  • „Nie zaliczył/a” oznacza nieopanowanie przez zaliczającego/cej wiedzy wymaganej programem kursu lub szkolenia, wówczas może on/ona przystąpić do zaliczenia poprawkowego. Dopuszcza się dwukrotne przystąpienie do zaliczenia poprawkowego,
  • jeżeli zaliczający/ca nie ukończy z wynikiem pozytywnym zaliczenia poprawkowego kolejnego zaliczenia nie przeprowadza się,
  • organizator kształcenia wynik zaliczenia zapisuje w karcie ocen uczestnika kursu lub szkolenia, a test wiedzy archiwizuje wraz z dokumentacją kształcenia uczestnika kursu lub szkolenia.

VII. Warunki udostępnienia do wglądu ocenionych prac sprawdzających postępy w nauce

 • Uczestnik kształcenia na odległość ma bezpośredni wgląd do ocenionych prac sprawdzających jego postępy w nauce poprzez platformę edukacyjną.
2010-2024 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος