Kurs instruktorów samoobrony

2240 zł
Czas: 80 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 3!

Zakres kursu

Kurs instruktorów samoobrony potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych, ćwiczeń oraz zajęć instruktażowych realizowanych na podbudowie wybranych technik samoobrony i sztuk walki o azjatyckim rodowodzie takich jak: aikido, ju-jitsu, taekwon-do, judo, kyokushin, oyama karate, karate tsunami, kick-boxing i innych na wybranych przykładach.

Forma realizacji

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny), w trybie kształcenia na odległość przez platformę szkoleniową (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning):

 • e-learning: rozpoczniesz kurs w 15 min. - uczysz się kiedy chcesz przez Internet,
 • kurs dzienny: od poniedziałku do piątku,
 • kurs zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele),
 • forma mieszana: e-learning + zajęcia stacjonarne.

Opis kursu

 • Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych, ćwiczeń oraz zajęć instruktażowych realizowanych na podbudowie wybranych technik obronnych o azjatyckim rodowodzie takich jak: aikido, ju-jitsu, taekwon-do, judo, kyokushin, oyama karate, karate tsunami, kick-boxing i innych na wybranych przykładach.
 • Kurs został stworzony głównie dla osób uprawiających sporty walki oraz osób uczestniczących w różnego rodzaju kursach samoobrony opartych na elementach sportów walki, które to osoby postanowiły (lecz nie koniecznie!) samodzielnie prowadzić zajęcia szkoleniowe.
 • Profil osób do których kierowany jest kurs to osoby posiadające ogólną wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania technik samoobrony, w tym niski stopień znajomości zagadnień obejmujących formy i metody nauczania w tym zakresie.
 • Kurs można odbyć:
  • w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie www.kursy.target-training.pl - osoby posiadających znajomość samoobrony, sportu walki lub sztuki walki,
  • w formie mieszanej (blended learning); e-learning + stacjonarne zajęcia praktyczne: każda osoba zainteresowana,
  • w formie stacjonarnej (dziennej, zaocznej); wykłady + zajęcia praktyczne: każda osoba zainteresowana.
 • Tryb odbycia kursu wybiera uczestnik.
 • Kurs podzielony został na trzy główne bloki tematyczne, na które składa się:
  • Część ogólna (zajęcia teoretyczne) w formie kształcenia na odległość.
  • Część specjalistyczna (zajęcia teoretyczne) w formie kształcenia na odległość (dla osób zainteresowanych forma stacjonarna).
  • Zajęcia praktyczne i praktyki instruktorskie (stacjonarne zajęcia praktyczne) - opcja wyłącznie dla osób nie posiadających znajomość sztuk walki. Zajęcia te obejmują:
   • Udział w stacjonarnych zajęciach praktycznych celem nabywania nowych oraz doskonalenia nabytych już umiejętności w stosowaniu technik samoobrony.
   • Trening własny; uczestnik kursu uczy się i doskonali techniki w ramach swojej specjalności umawiając się na ćwiczenia indywidualnie z innymi uczestnikami kursu w godzinach wolnych od prowadzonych przez siebie zajęć.
   • Hospitowanie zajęć prowadzonych przez zawodowego instruktora/trenera, samodzielne demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie zawodowemu instruktorowi/trenerowi podczas zajęć, samodzielne prowadzenie fragmentów zajęć oraz samodzielne prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych.
   • Trening pod nadzorem; uczestnik praktyki uczy się i doskonali techniki w ramach swojej specjalności umawiając się na ćwiczenia indywidualnie z zawodowym instruktorem/trenerem w godzinach wolnych od prowadzonych przez siebie zajęć; zawodowy instruktor/trener w ramach pracy z uczestnikiem praktyki przekazuje mu niezbędną wiedzę i rozwija umiejętności dopasowując techniki objęte specjalnością do indywidualnych predyspozycji uczestnika oraz pomaga uczestnikowi przygotować się do realizowanych przez niego indywidualnych i grupowych zajęć szkoleniowych.
 • Program kursu i zakres nauczanych technik samoobrony może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 • Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia instruktorów samoobrony (według wzoru MEN).
 • Koszt uczestnictwa:
  • e-learning: 1240,00 zł brutto (płatne jednorazowo) przed rozpoczęciem kursu,
  • forma mieszana (blended learning); e-learning + zajęcia praktyczne: 1880,00 zł brutto (płatne jednorazowo lub w dwóch ratach: rata I w kwocie 940,00 zł przed rozpoczęciem kursu, rata II w kwocie 940,00 zł przed rozpoczęciem zajęć praktycznych),
  • forma stacjonarna (wykłady stacjonarne + zajęcia praktyczne): 2880,00 zł brutto (płatne jednorazowo lub w dwóch ratach: rata I w kwocie 1440,00 zł przed rozpoczęciem kursu, rata II w kwocie 1440,00 zł przed rozpoczęciem zajęć praktycznych).

Grupa docelowa - dla kogo kurs?

Grupy osób, które najczęściej są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji instruktora samoobrony i do których kierowany jest kurs - stanowią:

 • nauczyciele i wychowawcy wszystkich szczebli edukacji, w tym tzw. szkół i klas mundurowych oraz nauczyciele wychowania fizycznego,
 • absolwenci prozdrowotnych kierunków kształcenia,
 • wychowawcy w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i innych ośrodkach penitencjarnych, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek socjo-terapeutycznych,
 • kadra zatrudniona w Ochotniczych Hufcach Pracy,
 • osoby zainteresowane samoobroną, survivalem, członkowie różnych organizacji proobronnych i młodzieżowych, np. ZHP, ZHR,
 • osoby mające doświadczenie w sportach i sztukach walki, w tym pracownicy służb mundurowych, kwalifikowani pracownicy ochrony,
 • studenci i absolwenci kierunków kształcenia w obszarze obronności, bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego oraz kultury fizycznej,
 • osoby działające w następujących obszarach: obronność, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, sport, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja,  terapia zajęciowa, projektowanie aktywności społecznej, pedagogika, psychologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, aktorstwo.

Zakres technik samoobrony przerabiany w ramach kursu

Postawy i poruszanie się w walce, w tym:

 • pozycja z gardą (pozycja walki) – uniwersalność jej zastosowania w walce,
 • rodzaje postaw aktywnych do interwencji (wyczekująca – ręce opuszczone, uniesione),
 • poruszanie się w przód, tył i w bok,
 • obroty ciała i zejścia z linii ataku.

Techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania, w tym:

 • cios prosty,
 • cios sierpowy i jego odmiany,
 • sposoby zadawania ciosów prostych i sierpowych w ruchu oraz sposoby ich unikania, parowania i blokowania,
 • kopnięcia frontalne (do przodu i do tyłu),
 • kopnięcia okrężne (sierpowe) i boczne,
 • sposoby blokowania i unikania kopnięć.

Pady i przewroty w walce wręcz, w tym:

 • pady i przewroty – techniki podstawowe (pad w tył, w bok i do przodu; pad w przód i w tył z przewrotem),
 • pady i przewroty – techniki sytuacyjne (łączenie technik padania z postawami do walki obronnej; techniki padania i przewrotów z przedmiotami: pałką, bronią itp.).

Rzuty przez biodro oraz podcięcia zewnętrzne i ich odmiany, w tym:

 • rzut przez biodro i jego odmiany (rzut przez biodro – technika podstawowa; łączenie rzutu przez biodro z formami unieruchamiania na ziemi dźwignią, trzymaniem lub duszeniem; odmiana rzutu przez biodro z chwytem za głowę przeciwnika),
 • rzut przez podcięcie zewnętrzne (rzut przez podcięcie zewnętrzne – technika podstawowa; łączenie rzutu przez podcięcie zewnętrzne z formami unieruchamiania na ziemi dźwignią, trzymaniem lub duszeniem),
 • obalanie.

Chwyty transportowe – dźwignie na stawy kończyn górnych, w tym:

 • mechanizm tworzenia podstawowych dźwigni, chwyty transportowe,
 • sposób podejścia do przeciwnika oraz uchwycenia ramienia do dźwigni,
 • wykonywanie chwytów transportowych za pomocą dźwigni łokciowej przez nacisk z góry; „wysoki łokieć”; podparcie na przedramieniu,
 • chwyt transportowy poprzez dźwignię łokciowo-barkową,
 • chwyt transportowy poprzez dźwignię nadgarstkową.

Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń, w tym:

 • uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru (uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru przez zrywanie, zbicia i uderzenia; uwalnianie się z chwytów za ubiór technikami dźwigni, uderzeń i kopnięć prowadzącymi do obezwładnienia napastnika),
 • uwalnianie się z obchwytów tułowia (przeciwdziałanie obchwytom tułowia podczas ataku z przodu i z tyłu; uwalnianie się z obchwytów tułowia z przodu przy rękach obchwyconych i nieobchwyconych; uwalnianie się z obchwytów tułowia z tyłu przy rękach obchwyconych i nieobchwyconych),
 • obrony przed obchwytami głowy i duszeniem (sposoby przeciwdziałania próbom obchwytu głowy lub duszenia z zastosowaniem techniki zbić i uderzeń stopujących; obrona przed obchwytem głowy i duszeniem technikami dźwigni prowadzącymi do obezwładnienia napastnika; sposoby obrony przez obchwytem głowy i duszeniem technikami uderzeń i kopnięć).

Miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania, w tym:

 • miejsca wrażliwe na ciele człowieka – jako punkty ataku w walce obronnej i podczas interwencji,
 • punkty presyjne (naciskowe),
 • punkty uderzeń i kopnięć jako cele ataku,
 • podstawowe techniki nacisków i chwytów na punkty wrażliwe w walce obronnej i podczas interwencji,
 • zastosowanie uderzeń i kopnięć w punkty wrażliwe ciała ludzkiego,
 • podstawowe sposoby obezwładniania za pomocą dźwigni (obezwładnianie za pomocą dźwigni łokciowej; obezwładnianie za pomocą dźwigni łokciowo-barkowej; obezwładnianie za pomocą dźwigni nadgarstkowej; technika podnoszenia osoby obezwładnionej dźwignią nadgarstkową i łokciowo-barkową),
 • podstawowe sposoby obezwładniania rzutem i duszeniem (obezwładnianie rzutem za nogi, podcięciem lub obaleniem; obezwładnianie przez założenie duszenia z tyłu).

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje na praktyki przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia
2010-2024 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος