Kurs doskonalący pracowników ochrony - obowiązkowy raz na 5 lat

750 zł
-150 zł
600 zł
Forma: dziennie | weekendowo
Czas: 40 godz.
Miejsc: Ostatnie 3!

Zakres kształcenia

Kurs uprawnia do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - obejmuje doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Obowiązek ustawowy

 • Zgodnie z Art. 38b ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.
 • Z obowiązku odbycia kursu jest zwolniona jedynie osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności bezpośredniej ochrony fizycznej (o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie osób i mienia).
 • Do prowadzenia kursów doskonalenia umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnione są jedynie podmioty wskazane w art. 26 ust. 7 pkt 4, 6 i 7 ustawy o ochronie osób i mienia.
 • Kursy prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej, a ich wymiar wynosi 40 godzin.
 • Zakres tematyczny obejmuje przedstawienie aktualnego stanu prawnego (4 godz.), udzielanie pomocy przedlekarskiej (8 godz.), wyszkolenie strzeleckie (12 godz., w tym strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej), samoobronę i techniki interwencyjne (16 godz.).
 • Kurs kończy się zaliczeniem końcowym (zaliczenie przeprowadzone jest przez naszą placówkę kształcenia).

Forma, miejsce realizacji i koszt kursu

 • Kurs dzienny (w tym wieczorowo): w wybranych dniach tygodnia (od poniedziałku do piątku).
 • Kurs zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele).
 • Miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.
 • Koszt uczestnictwa: 550,00 brutto.

Opis kursu

 • Kurs realizowany jest w ramach działalności oświatowej (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) i upoważnia do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym.
 • Czas trwania kursu wynosi 40 godzin dydaktycznych. Kurs kończy się zaliczeniem końcowym przeprowadzanym przez organizatora kursu.
 • Kurs można odbyć w trybach: stacjonarnym (dziennym - zajęcia w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 lub w godzinach wieczornych 17.00-21.00) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele w godz. 8.30-17.30).
 • Tryb odbycia kursu wybiera uczestnik.
 • Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Wymagania od uczestników

 • posiadanie aktualnego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane

Przygotowanie do egzaminu na pozwolenie na broń

egzanin B

egzamin_na_bron

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia
2010-2019 © Target Training - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος